Om SOS

SOS är ett verktyg för att ta temperaturen på hur man arbetar inom nio områden som är centrala vid ledning och styrning av säljorganisationer.

Säljare och säljchefer (eller andra roller med säljansvar) besvarar en enkät hur de arbetar inom dessa områden idag. Enkäten tar ca 20 minuter att besvara, vilket kan göras på PC, smartphone eller surfplatta.

Enkätsvaren för de olika säljteamen analyseras, bedöms och jämförs med vår benchmarking-databas. Alla säljares svar är anonyma för att skydda den individuella integriteten och för att säkra uppriktiga svar.

Verktyget visar sedan de områden där man presterar väl redan idag. Men dessutom visas de områden där det finns en förbättringspotential - och vad som krävs för att åstadkomma en förbättring.

SOS kan också användas för att ställa frågor till säljkåren om dess utmaningar och marknadssituation som är specifika för just ert företag. Ni kan välja från vårt batteri av standardfrågor eller designa egna.

Kort demo

En sammanfattning av fördelarna med SOS för er organisation och hur resultaten presenteras.

Fördelar för säljorganisationen

Engagera alla

Oavsett om det är det enskilda säljteamet eller om det är hela organisationen, så får teamen perfekt inblick i hur de arbetar, baserat på alla säljarnas input.

Upptäck era styrkor och era förbättringsområden

SOS visar vilka områden där man arbetar bra och de områden där man har utvecklingspotential - samt ger värdefulla tips hur man ska göra för att att bli ännu bättre.

Best practice

Jämför resultaten mot SOS beprövade best-practice modell. Hur väl står man sig mot de övriga företagen i vår benchmarking databas?

Följ teamets utveckling

Man kan enkelt se hur teamet utvecklas över tiden, och man kan göra det ofta. Man får göra obegränsat antal undersökningar under abonnemangstiden.

Prisvärt

Abonnemangsavgiften är endast 39 SEK per månad och användare (med användare avses enkätdeltagare och/eller de som ska titta på resultaten).

Beprövad modell

SOS är baserat på en beprövad model, utvecklad av konsultföretaget Sahlgren & Skog, och använt i mer än 150 säljorganisationer i 15 länder. Modellen täcker nio olika prestationsområden - eller dimensioner - som är centrala vid ledning och styrning av en säljorganisation:

1. Kunder/säljansvar

Hur tydligt ansvaret är för kunder och prospekts, hur vi prioriterar dessa, och hur väl balanserade distrikt vi har

2. Mål/uppföljning

Hur vi sätter mål och följer upp dessa, hur vi jobbar med säljtävlingar, och - om vi har resultatlön - hur väl de fungerar

3. Synliggörande

Hur vi synliggör säljprestationer i säljgruppen och på företaget.

4. Prognos/bedömning

Hur säljarna prognostiserar sina försäljningsresultat.

5. Affärsmöjligheter

Hur vi följer upp hur säljarna driver sina affärsmöjligheter, alternativt - hur väl de täcker sina distrikt.

6. Individuell coachning

Hur väl den individuella coachningen av säljarna fungerar.

7. Planering och kalender

Hur vi säkerställer en hög aktivitetsnivå bland säljarna.

8. Sambesök

Hur väl det fungerar när chefen följer med säljarna ut i fält.

9. Förbättringsprogram

Hur vi hanterar situationen när en säljare inte presterar som han/hon ska.

För varje dimension genereras ett genomsnittligt betyg mellan 1 (lägsta) och 5 (högsta) för varje säljgrupp som medverkar (t ex företag, region, affärsområde). Individuella svar per säljare redovisas inte, utan dessa redovisas endast på gruppnivå. Detta görs dels för att undersökningens fokus är hur säljgrupperna som helhet fungerar, och dels för att säkerställa integriteten för de svarande.

Benchmarking-databas

Resultatet för varje dimension jämförs med genomsnittsbetyget av de andra företagen som SOS har i sin databas. Detta genomsnittsvärde kallas 'benchmark' ('BM' ). Ett resultat under benchmark markeras i rött; en gul markering indikerar ett resultat över benchmark, men där det fortfarande finns förbättringspotential; och en grön markering indikerar ett resultat över 3,7 vilket anses som mycket bra.

Bakgrund

Erik Skog
Anders Sahlgren

Personerna bakom SOS är Anders Sahlgren och Erik Skog, civilekonomer från Handelshögskolan i Stockholm och managementkonsulter, specialiserade på ledning och styrning av säljorganisationer. De har många års operativ erfarenhet från personlig försäljning, företagsledning och styrelsearbete.

Som managementkonsulter i Sahlgren & Skog har de intervjuat tusentals säljare i över 150 säljorganisationer i 15 länder, vilket ligger till grund för deras uppmärksammade bok "Säljorganisationen - ledning och styrning" som finns tillgänglig i bokhandeln och on-line (t ex här). SOS dimensioner och ledningsprinciper är beskrivna i boken, vilket utgör en bra källa för de som önskar fördjupa sig ytterligare i metodiken.